Skip to Content

Uvod

Mastercard Europe SA („Mastercard” ili „Mi”) pruža Vam www.mastercard.rs („Mastercard vebsajt” „Sajt“) za Vaše lične informativne, obrazovne i zabavne svrhe. Slobodno pretražujte Mastercard vebsajt, preuzimajte sadržaj s njega i upotrebljavajte ga na druge načine. Pristupanjem Mastercard vebsajtu i njegovim korišćenjem, prihvatate i pristajete na sledeće uslove korišćenja („Uslovi korišćenja“) bez ograničenja ili uslova. Ukoliko niste saglasni sa ovim Uslovima korišćenja, molimo Vas da ne koristite Mastercard vebsajt.

Sadržaj

Pravo na korišćenje sadržaja Mastercard veb-sajta

Nudimo vam ograničenu, neekskluzivnu, opozivu licencu za gledanje, deljenje, štampanje ili preuzimanje bilo kog sadržaja sa Mastercard vebsajta za ličnu upotrebu, pod uslovima propisanim u nastavku. Nemate pravo licenciranja, objavljivanja, distribucije, kopiranja, ustupanja, podlicenciranja, prenosa, prodaje, izmene ni druge nelične upotrebe bilo kog Sadržaja Mastercard websajta. Nijedan deo Sadržaja se ne sme reprodukovati ni u kom obliku, niti uklopiti u bilo koji sistem za prikupljanje podataka, elektronski ili mehanički, osim za vašu ličnu upotrebu. Nemate pravo dapristupate Mastercard websajtu niti da ga koriste na bilo koji način koji bi mogao oštetiti ili narušiti Mastercard vebsajt, bilo koji server ili mrežu koja je osnova Mastercard websajta, niti ometati bilo čiju upotrebu Mastercard vebsajta. Nudimo vam i ograničeno, opozivo i neekskluzivno pravo na stvaranje hiperveze za Mastercard vebsajt ili bilo koji njegov Sadržaj, sve dok link ne prikazuje Mastercard ili njegove proizvode i usluge u lažnom, obmanjujućem, pogrdnom ili na drugi način uvredljivom svetlu ili dok ne implicira da Mastercard deluje kao sponzor ili pokrovitelj vašeg vebsajta, stranice ili sadržaja.

Ne smete koristiti automatizovane sisteme (npr. robote, paukove itd.) za pristup Sajtu. Prihvatate da nećete prikupljati podatke koji mogu identifikovati druge korisnike Mastercard vebsajta niti prodavati ili na drugi način koristiti te podatke.

Osim ograničenih prava koja se ovim Uslovima korišćenja izričito dodeljuju, sva prava i vlasništva na Mastercard vebsajtu i na Sadržaju koji se na njemu nalazi su u vlasništvu kompanije Mastercard.

MASTERCARD ZADRŽAVA PRAVO DA BILO KOME USKRATI PRISTUP OVOM SAJTU BEZ PRETHODNE NAJAVE PO SOPSTVENOM NAHOĐENJU IZ BILO KOG RAZLOGA, UKLJUČUJUĆI KRŠENJE BILO KOJEG OD OVIH USLOVA KORIŠĆENJA I POVREDU BILO KOJIH PRAVA.

Promene sajta i uslova korišćenja usluga kompanije Mastercard

Mastercard zadržava pravo izmene Sadržaja, materijala ili informacija koje se pojavljuju na ovom Sajtu ili u vezi s njim, uključujući ove Uslove korišćenja, u bilo kom trenutku bez prethodne najave. Mastercard može u bilo kom trenutku da izmeni ove Uslove korišćenja ažuriranjem ovog dokumenta. Takve su izmene obavezujuće i zato bi trebalo da posećujete ovu stranicukako biste ste se na vreme upoznali sa važećom verzijom Uslova korišćenja.

Prava intelektualne svojine

Sadržaj Mastercard vebsajta zaštićen je važećim zakonima iz oblasti intelektualne svojine, a sav Sadržaj je u vlasništvu kompanije Mastercard ili ga koristi Mastercard pod licencom ili uz dozvolu. Sav tekst, formatiranje (uključujući, bez ograničenja, odabir, koordinaciju i raspored materijala na Mastercard vebsajtu) kao i slike, grafike, animacije, alati, vidžeti, aplikacije, reklame, video-zapisi, muzika, zvukovi, članci, kopije, kreativni materijali, fotografije, žigovi, poslovno ime, robne marke i logoi kao i ostali materijali i informacije na ovom Sajtu pripadaju pravima intelektualne svojine kompanije Mastercard, njenih ćerki firmi i povezanih društava kao i njihovih davalaca i korisnika licenci (zajednički „Sadržaj“). Materijale ne smete kopirati, rekonstruisati, rastavljati, raščlanjivati, modifikovati, ponovo objaviti na drugim sajtovima, uokviriti, stavljati linkove na njih, promeniti ili na bilo koji drugi način distribuirati, redistribuirati, licencirati, podlicencirati ili preneti u bilo kom obliku. Nikakav sadržaj na Mastercard vebsajtu se neće smatrati kao davanje, implicitno ili na bilo koji drugi način, bilo kakve licence ili prava za komercijalnu upotrebu bilo kog Mastercard žiga, prava intelektualne svojine ili materijala zaštićenih autorskim pravima/pravima intelektualne svojine, bez prethodnog pismenog odobrenja kompanije Mastercard. Žigovi, logotipi, poslovno ime i robne marke, bilo registrovani ili neregistrovani (zajednički „Zaštitni znakovi"), prikazani na Mastercard sajtu, Zaštitni su znakovi kompanije Mastercard i njenih nezavisnih partnera. Ništa što se nalazi na Mastercard vebsajtu neće se tumačiti kao iziričito ili na drugi način davanje licence ili prava na korišćenje bilo kog Zaštitnog znaka prikazanog na Mastercard vebsajtu bez pismenog odobrenja kompanije Mastercard ili treće strane koja može biti vlasnik Zaštitnog znaka. Svaka neovlašćena komercijalna upotreba ovih materijala će se smatrati za povredu prava intelektualne svojine kompanije Mastercard i podložna je zakonskoj zaštiti i svim pravnim sredstvima koji pripadaju Mastercard radi zaštite i sprečavanja dalje povrede prava.

Pritužbe zbog povrede prava intelektualne svojine

Upravljajući Sajtom, Mastercard može da deluje kao “pružalac usluga” i nudi usluge kao internet pružalac materijala i linkova za sajtove trećih strana. Kao rezultat toga, materijali trećih strana koji nisu u vlasništvu Mastercarda ili nad kojima Mastercard nema kontrolu, mogu se prenositi i čuvati, njima se može pristupati ili na drugi način mogu biti učinjeni dostupnim putem Sajta. Mastercard je uspostavio određene procedure u vezi sa navodnimkršenjem prava intelektualne svojine na Sajtu i usvojio je politiku trenutnog uklanjanja bilo kakvog sadržaja, bez odlaganja ili suspenziju bilo kog korisnika za kojeg se utvrdi da je povredio prava kompanije Mastercard ili treće strane ili je na drugi način povredio odredbe propisa koji regulišu pitanja intelektualne svojine ili ovaj Ugovor. Ako smatrate da bilo koji materijal dostupan na Sajtu povređuje prava intelektualne svojine, trebate da obavestite Mastercard o tome. Mastercard će brzo odgovoriti na zahtev za uklanjanje ili onemogućavanje pristupa materijalu za koji se tvrdi da povređuje prava intelektualne svojine i pokušaće da reši potencijalni spor između strane koja je obavestila o povredi i navodnog prekršioca koji je sadržaj učinio dostupnim. Informacije o povredama prava intelektualne svojine trebalo bi da uputite na: Mastercard Europe SA, 198/A Chaussee de Tervuren, 1410, Waterloo, Belgium, Attn: Legal Department.

U obaveštenju o povredi prava intelektualno svojine molimo vas da dostavite sledeće informacije:

  • Imenujte autorsko delo ili drugo pravo intelektualne svojine za koje tvrdite da je povređeno;
  • Ukažite na materijal na Sajtu za koji tvrdite da krši prava, sa dovoljno detalja da kompanija Mastercard može da ga pronađe na svom Sajtu;
  • Vaša izjava da postupajući u dobroj veri tvrdite da sporno korišćenje materijala nije odobrio nosilac autorskih prava/drugih prava intelektualne svojine, njegov zastupnik ili da ona nisu dozvoljena zakonom;
  • Vaša izjava pod kaznenom odgovornošću kojom potvrđujete da su (a) navedeni podaci u vašem obaveštenju tačni i (b) da ste nosilac tog autorskog prava/prava intelektualne svojine ili ste ovlašćeni da delujete u ime tog nosioca;
  • Vaša adresa, telefonski broj i imejl; i
  • Svojeručni ili elektronski potpis.

Interaktivni forumi i grupe i povratne informacije

Podnesci i ponašanje korisnika

Kao korisnik Sajta možete slati svoje komentare koji se mogu sastojati od tekstualnog sadržaja i potencijalno od fotografija, video-zapisa, slika, audio datoteka, drugih vrsta sadržaja i linkova do takvog sadržaja ako to dopušta Sajt (zajednički nazvano “Podnesci korisnika”). Isključivo ste odgovorni za Podneske korisnika koje podnesete kao i za posledice njihovog objavljivanja. U vezi sa Podnescima korisnika, potvrđujete, izjavljujete i/ili garantujete da je: Podnesak korisnika vaše originalno delo i da posedujete ili imate potrebne licence, prava, saglasnosti i dozvole za upotrebu i da ovlašćujete Mastercard da koristi bilo koje i sve Podneske korisnika u bilo kojim i svim medijima koji su sada poznati ili ubuduće izmišljeni bez prostornih ili vremenskih ograničenja i bez naknade, kao i da i imate pristanak za prikupljanje, upotrebu i otkrivanje svih ličnih podataka, slika ili sličnosti koje se nalaze ili prikazuju u bilo kojem i svim Podnescima korisnika kako bi se omogućilo uključivanje i upotreba Podnesaka korisnika na način predviđen Sajtom i ovim Ugovorom. Potvrđujete da nećete, podneti kao deo bilo kojeg Podneska korisnika bilo koji materijal zaštićen autorskim pravima/drugim pravom intelektualne svojine, poslovnom tajnom ili je predmet stvarnih prava treće strane, uključujući prava na privatnost i ličnih prava, osim ako ste vlasnik takvog prava ili imate odobrenje njihovog vlasnika i potreban pristanak osobe čiji su lični podaci sadržani u takvom materijalu, za objavljivanje i ustupanje svih takvih prava kompaniji Mastercard. Nadalje, garantujete i izjavljujete da ćete prijaviti postojanje bilo kakvih registrovanih patenata/drugih prava intelektualne svojine ili zahteva na čekanju koji se na bilo koji način odnose na Vas i Vaš Podnesak korisnika.

Prihvatate i slažete se da između Vas i kompanije Mastercard ne postoji odnos poverljivosti ni obaveza čuvanja tajnim ili poverljivim podatkeu vezi sa Podneskom korisnika, uprkos bilo kojoj izjavi ili tvrdnji koja govori suprotno o Podnesku korisnika i bilo kojim povezanim materijalima.

Vlasništvo i upotreba Podnesaka korisnika

Podnošenjem Podneska korisnika razumete da kompaniji Mastercard dajete teritorijano neograničenu, trajnu, neisključivu, bez naknade, potpuno plaćenu, neopozivu, prenosivu licencu (koja se može dati u podlicencu) za Podnesak korisnika (uključujući autorska prava i druga srodna prava, žig, patent), uključujući pravo na uređivanje, promenu i stvaranje izvedenih dela i bilo kojih koncepata ili ideja sadržanih u Podnesku korisnika, uključujući dokumente, umetnička dela, izjave, crteže, skice, dokaze, ekrane, fotografije, snimke, scene, muzičke partiture, audio zapise i video zapise, diskove, bilo u štampanom ili elektronskom obliku, koje ste proizveli ili stvorili kao deo Podneska korisnika. Licenca koju dajete kompaniji Mastercard uključuje pravo kompanije Mastercard i njenih predstavnika na reprodukciju Podneska korisnika, pripremu ostalih dela pomoću Podneska korisnika, kombinovanje vašeg Podneska korisnikas drugim radovima i izmenu, prevod, distribuciju kopija, prikaz, izvođenje, licenciranje i prijavu za registraciju autorskih prava izmenjenog Podneska korisnikau ime kompanije Mastercard širom sveta bez ograničenja u bilo kom mediju koji sada postoji ili će postojati u budućnosti. Na primer, gore navedeno daje pravo kompaniji Mastercard i njenim predstavnicima da koriste samo određene delove vašeg Podneska korisnika, presnime ili izmenjuju sve audio-zapise ili vizuelne slike koje ste dostavili, presnime Podnesak korisnikai/ili da uključuji druge materijale, bilo stvorene u kompaniji Mastercard ili licencirane od drugih, uz vaš Podnesak korisnika. Ako stvorimo druga dela koristeći Podnesak korisnika, takva dela će biti u našem vlasništvu i mogu se koristiti u skladu s ovim smernicama i bez potrebe pribavljanja vašeg odobrenja.

Podnošenjem Podneska korisnikaodričete se i saglasni ste da nećete polagati imovinska ili moralna prava niti ćete imati bilo kakvo potraživanje koje proizlazi iz naše izmene Podneska korisnikaili bilo koje fotografije, snimka, ilustracije, izjave ili drugog dela sadržanog u Podnesku korisnika. Takođe pristajete da imenujete Mastercard za svog neopozivog punomoćnika u vezi sa Podneskom korisnika, sa pravom zaključenja i dostavljanja svih dokumenata u vaše ime, kako biste omogućili kompaniji Mastercard upotrebu Podneska korisnikaza licenciranje na bilo koji način koji Mastercard smatra prikladnim radi posedovanja i zaštite prava nad svim izvedenim delima stvorenim na osnovu vašeg Podneska korisnikai radi uklanjanja Podneska korisnikas bilo kog drugog sajta ili foruma.

Na zahtev kompanije Mastercard, potpisaćete i dostavićete dodatnu dokumentacijuo ustupanju prava korišćenja, na diskrecioni zahtev Mastercard, koja je opravdano neophodna da bi se uspostavila prava kompanije Mastercard za upotrebu Podneska korisnikakako smatra potrebnim,. Ako Mastercard ne zatraži navedene potvrde o prenosu korišćenja kako je navedeno, to se neće smatrati odricanjem od prava kompanije Mastercard i Mastercard ih može naknadno zatražiti.

Podnošenja ili povratne informacije

Povremeno možemo od vas zatražiti povratnu informaciju o Mastercard vebsajtu i proizvodima i/ili uslugama. Bilo kakvu komunikaciju ili materijal koji prenosite ili objavljujete (a) Mastercard neće smatrati ’poverljivim i zaštićenim, (b) postaće vlasništvo kompanije Mastercard i Mastercard će od tada i nadalje posedovati sva prava na njima, i (c) nosioci podlicenci kompanije Mastercard, njegovai povezana lica koristiće ih bez ograničenja, po sopstvenom nahođenju, bez ikakvih obaveza, naknade ili druge odgovornosti prema vama. Takva upotreba može biti u bilo koju svrhu, uključujući, ali ne ograničavajući se na reprodukciju, otkrivanje, prenos, izdavanje, emitovanje i objavljivanje u celosti ili delimično, u bilo kom mediju i na bilo koji način, koji je sada poznat ili će se posle razviti, na ovom Sajtu ili inače. Mastercard nije dužan da odgovori na takvu komunikaciju. Neisključujući prethodno navedeno, Mastercard održava politiku neprihvatanja ili nerazmatranja bilo kakvih kreativnih ideja, predloga ili materijala javnosti u vezi sa svojim proizvodima i uslugama (“Podnesci”), pa stoga ne bi trebalo da šaljete Podneske kompaniji Mastercard na bilo kakav način putem ovog Sajta. Ipak, ako nam pošaljete Podnesak, uprkos našem zahtevu da to ne činite, takav će Podnesak odmah postati vlasništvo kompanije Mastercard i Mastercard će od tada pa nadalje posedovati sva prava i vlasništvo nad njim. Nadalje, Mastercard je slobodan da koristi bilo koji Podnesak u bilo koju svrhu, uključujući, ali ne ograničavajući se na razvoj i oglašavanje proizvoda i usluga. Mastercard neće biti odgovoran za takvu upotrebu ili otkrivanje takvog Podneska ili za bilo kakve sličnosti u Podnesku i budućim proizvodima i uslugama kompanije Mastercard.

Trgovci i ponude trgovaca

Trgovci mogu pružiti Mastercard korisnicima određene popuste, rabate ili druge pogodnosti (npr. besplatnu poštarinu) na kupovinu robe i usluga (“Ponude”) koje će biti dostupne na Mastercard sajtu. Takve Ponude podležu određenim uslovima i mogu se promeniti u bilo kojem trenutku bez prethodne najave. Mastercard neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu kao rezultat bilo kakve interakcije između Vas i trgovca u vezi s takvim Ponudama. Osim kako je ovde navedeno, sva pitanja, uključujući, ali ne ograničavajući se na isporuku robe i usluga, povraćaje i garancije, jedino će se i isključivo razrešiti između Vas i određenih trgovaca. Ovim prihvatate da Mastercard ne podržava niti garantuje za trgovce koji su dostupni putem Mastercard vebsajta ni za Ponude koje pružaju.

Nagradne igre

Povremeno vas obaveštavamo o određenim Mastercard nagradnim igrama ili drugim promocijama. Sve takve nagradne igre i promocije podležu zvaničnim pravilima za takve nagradne igre i promocije i svim povezanim relevantnim propisima, zakonima i statutima.

Sadržaj trećih strana i veze sa drugim sajtovima

Mastercard vebsajt može obuhvatiti sadržaj treće strane i veze ka drugim sajtovima koji su potpuno nezavisni od ovog Sajta. Sadržaj i veze treće strane uključeni su samo za potrebe korisnika i ne predstavljaju nikakvo odobrenje, prihvatanje ili garanciju kompanije Mastercard. Štaviše, Mastercard nije odgovoran za tačnost, potpunost ili pouzdanost podataka treće strane ili proizvoda i usluga koje se nude i prodaju putem bilo kojeg povezanog sajta, a vi preuzimate isključivu odgovornost za korišćenje podataka treće strane. Bilo koji sporazumi, transakcije ili drugi dogovori sklopljeni između vas i takve treće strane sklapaju se isključivo na vaš sopstveni rizik. Kada kliknete na vezu treće strane, napuštate Mastercard vebsajt. Sve lične podatke koje otkrijete sajtu koje ste otvorili Mastercard neće prikupljati ni kontrolisati, već će se primenjivati politika o privatnosti ili uslovi korišćenja tog sajta. Molimo vas da pogleda politiku o privatnosti i uslove korišćenja odredišnog sajta za više informacija o njegovoj praksi u smislu privatnosti.

Politika privatnosti

Mastercard prepoznaje važnost poštovanja privatnosti onih koji posete naše internet stranice i odluče da koriste programe i informacije na njima. Globalna politika privatnosti kompanije Mastercard (link u nastavku) pruža pregled onoga što možete očekivati kada se prijavite na neki od naših programa ili jednostavno pretražujete Mastercard vebsajt. Različita pravila mogu se primenjivati na sajtove konkretne države ili određene programe i aktivnosti. Pogledajte link na dnu bilo koje strane za odgovarajuću verziju naših pravila. Kliknite ovde da biste pogledali našu Globalnu politiku privatnosti.

Odšteta

Pristajete da obeštetite, odbranite i oslobodite od odgovornosti Mastercard i njegove poslovne partnere, osoblje I povezana lica od bilo kakve odgovornosti, gubitka, potraživanja i troškova, uključujući razumne advokatske naknade i troškove, u vezi sa povredom ovih Uslova korišćenja ili zbog pogrešne upotrebe Sajta. Nadoknadićete štetu kompaniji Mastercard i zaštitićete Mastercard od bilo kakvih potraživanja, tužbi ili postupaka koji proizlaze iz kršenja autorskih prava ili drugih prava intelektualne svojine ili drugih prava trećih strana sadržanih u vašim Podnescima korisnika i/ili bilo kojeg drugog kršenja zakona ili povrede ugovornih obaveza koje se odnose na Podneske korisnika.

Odricanje od odgovornosti za sadržaj na Mastercard veb-sajtu

Premda će Mastercard uložiti razuman trud kako bi osigurao da sav materijal na ovom Sajtu bude tačan, ipak, tačnost se ne može garantovati i Mastercard ne preuzima nikakvu odgovornost za tačnost, potpunost ili autentičnost bilo kojih podataka na ovom Sajtu.

MASTERCARD SAJT I SAV NJEGOV SADRŽAJ PRUŽAJU VAM SE “KAKVI JESU” I “KAO ŠTO SU DOSTUPNI”, A SVE GARANCIJE, IZRIČITE ILI IMPLICITNE, OVIM SE ISKLJUČUJU, UKLJUČUJUĆI BILO KAKVU GARANCIJU PRODAJE, POSEDOVANJA PRAVA / NE KRŠENJA PRAVA, KVALITETA INFORMACIJA ILI PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU. NIJEDNA INFORMACIJA KOJU STE DOBILI OD KOMPANIJE MASTERCARD PUTEM SAJTA NE PREDSTAVLJA GARANCIJU KOJA OVDE NIJE IZRIČITO NAVEDENA. BEZ OGRANIČENJA, MASTERCARD NE PRIHVATA BILO KAKVE GARANCIJE U VEZI S DOSTUPNOŠĆU OVOG SAJTA, NE PRIHVATA BILO KAKVE GARANCIJE DA ĆE MASTERCARD SAJT RADITI BEZ GREŠAKA, DA ĆE SE ISPRAVITI NEDOSTATKE ILI DA NA MASTERCARD SAJTU NEMA VIRUSA NI DRUGIH ŠTETNIH KOMPONENTI. KORIŠĆENJE OVOG SAJTA JE NA VAŠ RIZIK, SAV SADRŽAJ PREUZET ILI NA DRUGI NAČIN DOBIJEN PUTEM OVOG SAJTA PREUZET JE ODNOSNO DOBIJEN JE NA VAŠ RIZIK, I VI STE JEDINI ODGOVORNI ZA BILO KAKVU ŠTETU NANETU SVOM RAČUNARSKOM SISTEMU ILI ZA GUBITAK PODATAKA KOJI BI MOGAO PROIZAĆI IZ VAŠEG KORIŠĆENJA SAJTA, UKLJUČUJUĆI, ALI SE NE OGRANIČAVAJUĆI NA ŠTETU NASTALU ZBOG RAČUNARSKIH VIRUSA. NIŠTA U OVIM USLOVIMA NE ISKLJUČUJE I NE OGRANIČAVA ODGOVORNOST MASTERCARD ZA (I) SMRT ILI POVREDU UZROKOVANU NAMEROM ILI GRUBOM NEPAŽNJOM, (II) PREVARU ILI PREVARNO PRIKAZIVANJE, (III) BILO KOJE DRUGO PITANJE ZA KOJE BI SE ISKLJUČENJE ILI POKUŠAJ ISKLJUČENJA ODGOVORNOSTI OD STRANE KOMPANIJE MASTERCARD SMATRAO NEZAKONITIM.

Odricanje od odgovornosti i ograničenje odgovornosti

MASTERCARD ILI NJEGOVA POVEZANA LICA NI U KOM SLUČAJU NEĆE BITI ODGOVORNI ZA BILO KAKVU DIREKTNU ILI INDIREKTNU ŠTETU, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA IMOVINSKU ŠTETU, GUBITAK KORISTI ILI GUBITAK DOBITI, GUBITAK PODATAKA BEZ OBZIRA NA VRSTU RADNJE (UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA ŠTETU PROIZAŠLU IZ POVREDE UGOVORNE OBAVEZE, NEHATA ILI DRUGIH ŠTETNIH RADNJI) KOJI PROIZLAZE IZ VAŠE UPOTREBE ILI PRISTUPA MASTERCARD SAJTU ILI NJEGOVOM SADRŽAJU, ČAK NI AKO SU POSLOVNI PARTNERI, ZAPOSLENI, ZASTUPNICI ILI POVEZANA DRUŠTVA KOMPANIJE MASTERCARD OBAVEŠTENI O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE ILI GUBITKA. NI U KOM SLUČAJU UKUPNA ODGOVORNOST KOMPANIJE MASTERCARD PREMA VAMA ZA SVU ŠTETU, GUBITKE I POSLEDICE SVOG DELOVANJA, BILO ZBOG POVREDE UGOVORNE OBAVEZE, PROUZORKOVANJA ŠTETE (UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA NEPAŽNJU), ILI BILO KOJE DRUGE ŠTETNE RADNJE, NEĆE PREMAŠITI IZNOS KOJI STE PLATILI, UKOLIKO JESTE, ILI IZNOS OD STO EVRA (100 EUR) (U ZAVISNOSTI OD TOGA KOJI IZNOS JE MANJI). NIŠTA U OVIM USLOVIMA NE ISKLJUČUJE I NE OGRANIČAVA ODGOVORNOST MASTERCARD ZA (I) SMRT ILI POVREDU UZROKOVANU NAMEROM ILI GRUBOM NEPAŽNJOM, (II) PREVARU ILI PREVARNO PRIKAZIVANJE, (III) BILO KOJE DRUGO PITANJE ZA KOJE BI SE ISKLJUČENJE ILI POKUŠAJ ISKLJUČENJA ODGOVORNOSTI OD STRANE KOMPANIJE MASTERCARD SMATRAO NEZAKONITIM.

Neprimenjivost uslova korišćenja na bilo koji ugovor o izdavanju Mastercard kartica

Mastercard je vodeća organizacija za platne usluge. Mastercard nije finansijska institucija i ne izdaje kreditne, debitne, čekovne ili platne kartice bilo koje vrste. Veza Vaše platne kartice s oznakom Mastercard jeste veza sa bankom ili finansijskom institucijom koja je istu izdala, a ne direktno s kompanijom Mastercard. Sva pitanja ili problemi u vezi s vašom platnom karticom ili računom vlasnika kartice Mastercard treba da se usmere na banku ili finansijsku instituciju koja je izdala vašu karticu, a ne na Mastercard. Iako je Mastercard povezan s vašom bankom koja izdaje kartice ili finansijskom institucijom, taj odnos se ne prenosi na odnos sa pojedinačnim vlasnikom kartica ili računima platnih kartica.

Sajtom Mastercard upravlja Mastercard Europe SA.

Razno

Ovi Uslovi korišćenja shvatiće se, tumačiti i primenjivati isključivo u skladu sa zakonima Belgije, bez bilo kakve primene odredba o sukobu zakona. Izričito ste saglasni da se bilo koji postupak koji proizlazi iz ovih Uslova korišćenja, odnosno koji se direktno ili posredno odnosi na njih ili na ovaj Sajt, rešava isključivo pred belgijskim sudovima. Ovim pristajete na ugovorenu mesnu i stvarnu nadležnost u slučaju bilo kog sudskog postupka u vezi sa Mastercard vebsajtom, vašim pristupom ili upotrebom istog ili ovim Uslovima korišćenja, kao i prekograničnu dostavu pismena.

Sadržaj i softver sa Mastercard vebsajta mogu biti podložni engleskoj ili američkoj izvoznoj nadležnosti i uvoznoj nadležnosti drugih zemalja. U vezi sa korišćenjem ovog Sajta, isključivo ste vi odgovorni za poštovanje svih primenjivih zakona o kontroli izvoza, ponovnog izvoza i uvoza svih nadležnih jurisdikcija. Ne možete, direktno ili indirektno, koristiti, distribuirati, prenositi ili dostavljati sadržaj ili softver s ovog Sajta, bilo putem direktnog proizvoda ili takvih materijala ili proizvoda, softvera ili drugih tehničkih podataka koji su ugrađeni u sadržaj ili softver s ovog Sajta, osim u skladu sa svim primenjivim zakonima o uvozu i izvozu i propisima svih relevantnih jurisdikcija.

Ne možete ustupiti prava i obaveze iz ovih Uslova korišćenja. Mastercard može u bilo kom trenutku da ustupi svoja prava i obaveze navedene u ovim Uslovima korišćenja. Ako se bilo koji deo ili odredba ovih Uslova korišćenja smatra nezakonitom, ništavom, nevažećom ili neizvršnom, taj deo će se posmatrati nezavisnim od ovih Uslova korišćenja i neće uticati na valjanost i izvršnost bilo kojih preostalih odredbi. Osim ako u ovim Uslovima korišćenja nije drugačije predviđeno, ovi Uslovi korišćenja čine celokupan dogovor između vas i kompanije Mastercard koji se odnosi na predmet Uslova korišćenja. Određene odredbe ovih Uslova korišćenja mogu se izmenjene ili dodate određenim pravnim informacijama ili uslovima koji se nalaze na određenim stranama, aplikacijama, alatima ili drugim materijalima kojima možete pristupiti na ovom Sajtu. Ako Mastercard ne uspe da sprovede bilo koju odredbu ovih Uslova korišćenja ili bilo kojih dodatnih uslova, to se neće smatrati odricanjem od takvih odredbi ni prava na sprovođenje takve odredbe. Ovi Uslovi korišćenja i svi povezani dokumenti mogu se prihvatiti u elektronskom obliku (npr. elektronskim ili drugim načinima pokazivanja pristanka), a vaše prihvatanje će se smatrati obavezujućim između Vas i kompanije Mastercard. Ovim potvrđujete, bez ograničenja, da nećete osporavati valjanost ili izvršenje ovih Uslova korišćenja i svih povezanih dokumenata.

Korisnička služba i kontakt podaci

Mastercard Europe SA
Waterloo Office
Chaussée de Tervuren 198A
1410 Waterloo
Belgium