Pravila nagradnog konkursa „Prva stvar“

 

1.              Opšti podaci i uvodne napomene

McCann doo Beograd, Terazije 7-9, Beograd, Republika Srbija, MB: 07779119, PIB: 100061488 (u daljem tekstu: „Organizator“) utvrđuje sledeća pravila nagradnog konkursa „Prva stvar“ (u daljem tekstu: „Nagradni konkurs“).

Nagradni konkurs traje od 01.12.2018. godine u 18:00h do 07.01.2019. godine u 23:59h.

Nagradni konkurs se organizuje radi promocije MasterCard i usluga koje nudi.

Konkurs se organizuje na teritoriji Republike Srbije.

Pravila nagradnog konkursa će biti objavljena na web stranci: www.mastercard.rs/sr-rs/prvastvar.

 

2.              Pravo na učešće

Pravo na učešće u Nagradnom konkursu imaju sva fizička lica starija od 18 godina koja imaju državljanstvo i prebivalište u Republici Srbiji, koja žele da podrže ili pokrenu inicijativu kojom će pomoći u rešavanju ili unapređenju rešavanja određenog društvenog problema u svojoj lokalnoj zajednici.

Pravo na učešće u Nagradnom konkursu nemaju:

1)     zaposleni kod Organizatora konkursa i članovi njihove uže porodice (supružnici, deca, usvojenici, roditelji i braća i sestre);

2)     lica koja su direktno uključena u organizaciju Nagradnog konkursa i proglašenje pobednika i članovi njihove uže porodice (supružnici, deca, usvojenici, roditelji i braća i sestre); i

3)     sva druga lica koja imaju pristup podacima u vezi sa nagradnim konkursom i članovi njihove uže porodice (supružnici, deca, usvojenici, roditelji i braća i sestre).

 

3.              Uslovi za učešće u Nagradnom konkursu

Za učešće u Nagradnom konkursu potrebno je:

1.     da učesnici u Nagradnom konkursu na svom nalogu na društvenoj mreži Instagram objave fotografiju u vezi sa inicijativom koju žele da podrže, uz opis inicijative koju žele da podrže, koja sadrži navođenje društvenog problema koji žele da reše i značaj rešavanja takvog društvenog problema i #prvastvar; ili ispod objave na Instagram nalogu Mastercard Srbija kojom su učesnici pozvani da učestuju u Nagradnom konkursu opišu inicijativu koju žele da podrže, uz navođenje društvenog problema koji žele da reše i značaj rešavanja takvog društvenog problema uz  #prvastvar.

2.     da ispod objave na Facebook nalogu Mastercard Srbija, kojom su učesnici pozvani da učestuju u Nagradnom konkursu opišu inicijativu koju žele da podrže, uz navođenje društvenog problema koji žele da reše i značaj rešavanja takvog društvenog problema uz  #prvastvar (objava fotografije je opciona).

Pod inicijativom se podrazumeva:

1.     inicijativa koju učesnik u konkursu sam osmisli i kreira, ili inicijativa koja predstavlja podržavanje određene neprofitne organizacije ili ustanove, u kom slučaju učesnici u Nagradnom konkursu moraju da navedu značaj te neprofitne organizacije ili ustave, kao i opštu društvenu korist koja će biti ostvarena podržavanjem takve neprofitne organizacije ili ustanove;

2.     inicijativa mora biti vezana za rešavanje ili unapređenje nekog društvenog ili ekonomskog problema u u lokalnoj zajednici, na teritoriji Republike Srbije i poboljšavanje kvaliteta života u zajednici u kojoj će inicijativa biti sprovedena;

3.     Inicijativa ne sme nikoga ne diskriminiše, odnosno neophodno je da daje mogućnost korišćenja svima kojima je od koristi u lokalnoj zajednici kojoj je namenjena.

Učesnici koji učestvuju preko društvene mreže Instagram, moraju imati otključan nalog na društvenoj mreži Instagram.

Tekst i fotografija koji konkurišu za nagradu, objavljeni od strane učesnika moraju biti originalni, ovlašćeni ili lično kreirani od strane učesnika. Učesnik je dužan da pribavi sve neophodne saglasnosti lica čiji se lik ili ime pojavljuju u tekstu ili na fotografijama (ako ih ima), kao i sve druge neophodne saglasnosti, u skladu sa zakonom.

Organizator neće uzimati u obzir, odnosno zadržava pravo da diskvalifikuje i/ili obriše fotografije ili tekst koji imaju neprikladan sadržaj.

Jedan učesnik može prijaviti samo jednu inicijativu.

Po završetku Nagradnog konkursa, žiri će odabrati pobedničke inicijative, od svih inicijativa koje ispunjavaju uslove ovog konkursa.

 

4.              Izbor i objava pobednika

Žiri se sastoji od ima 4 člana i čine ga:

1.     Jovan Memedović; Mastercard brend ambasador;

2.     Jelena Ristić, Mastercard country manager Mastercard Srbija, Crna Gora i Bosna i Hercegovina;

3.     Vanda Kučera, direktor korporativnih operacija u I&F McCann group Beograd;

4.     Violeta Jovanović, izvršna direktorka NALED-a .

Pobednici će biti učesnici koji prema mišljenju žirija podržavaju inicijativu koja je najkorisnija za lokalnu zajednicu  kojoj je namenjena i koja se može realizovati ili čijoj se realizaciji značajno može doprineti sredstvima namenjenim pobednicima Nagradnog konkursa.

Članovi žirija će na sednici koju će organizovati Organizator konkursa doneti, prema svojoj najboljoj oceni, odluku o 5 inicijativa koje na najbolji način i najsveobuhvatnije odgovaraju zadatku, odnosno uslovima Konkursa i koje će biti nagrađene.

Organizator će listu 5 (pet) pobedničkih inicijativa istaći na zvaničnom web sajtu www.mastercard.rs/sr-rs/prvastvar  7 dana od dana prihvata nagrada kako je definisano ovim Pravilima nagradnog konkursa „Prva stvar“.

 

5.              Nagradni fond

Nagradni fond se sastoji od:

-        Pet Mastercard debitnih kartica izdatih od strane Telenor Banka ad Beograd, sa iznosom od po 3.000,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan dodele nagrada.

Nagrade se i mogu se iskoristiti u periodu od 6 meseci od dana uručenja nagrade.

Broj nagrada: 5 (pet).

 

6.              Namena nagrada

Dobitnici nagrada nagradu mogu iskoristiti isključivo za podržavanje inicijative koju su prijavili prilikom učešća u Nagradnom konkursu, u periodu od 6 meseci od datuma uručenja nagrade. Dobitnici nagrada su dužni da za vreme rada na realizaciji inicijative podnose izveštaje Organizatoru konkursa o napredovanju realizacije, odnosno realizaciji inicijative.

Dobitnici nagrada su dužni da Organizatoru konkursa dostave na uvid slip isečke kojima će dokazati da su nagradu iskoristili u svrhe podržavanja inicijative koju su prijavili.

Ukoliko su dobitnici nagrada kao svoju inicijativu označili podržavanje određene neprofitne organizacije ili ustanove, nagradu mogu iskoristiti i tako što će novčana sredstva prebaciti na račun te neprofitne organizacije ili ustanove, o čemu moraju dostaviti dokaz Organizatoru konkursa.

Dobitnici nagrada su saglasni i obavezuju se da Organizatoru konkursa omoguće izradu i objavu testimoniala u video ili foto formatu o realizaciji inicijative nagrađene Nagradnim konkursom.

 

7.              Preuzimanje nagrada

Organizator konkursa će kontaktirati dobitnike nagrade privatnom porukom na društvenoj mreži preko koje je učesnik učestvovao u Nagradnom konkursu, najkasnije do 10.01.2019. godine, i na taj način obavestiti učesnika o pobedi.

Pobednik nagrade je dužan da u toku od 2 (dva) dana prihvati nagradu, tako što će odgovoriti na poruku kojom je obavešten o dobitku nagrade na društvenoj mreži preko koje je učesnik učestvovao u Nagradnom konkursu.

Učesnici koji su osvojili nagrade će na način koji dogovore sa Organizatorom konkursa preuzeti nagradu u roku od 7 dana od dana objavljivanja liste nagrađenih inicijativa.

Troškove pripadajućeg poreza na dohodak građana snosi Organizator konkursa.

Pobednik je dužan da Organizatoru konkursa dostavi svoje lične podatke (ime i prezime), JMBG i adresu, kao i druge podatke i dokumenta koje mu bude tražila Telenor banka ad Beograd u cilju otvaranja računa, odnosno izdavanja Mastercard debitne kartice. Pobednik je dužan da prilikom preuzimanja nagrade dostavi i pisanu izjavu da je saglasan sa prikupljanjem njegovih/njenih ličnih podataka u skladu sa Obaveštenjem o privatnosti podataka.

Lični podaci će isključivo biti korišćeni za obaveštenje učesnika o nagradama koje su osvojili, dodelu nagrada i za regulisanje potencijalnih poreskih obaveza.

Ukoliko pobednik ne potvrdi prijem nagrade ili ne dostavi tražene podatke i saglasnost u skladu sa ovim Pravilima nagradnog konkursa „Prva stvar“ i Obaveštenjem o privatnosti podataka, njegova nagrada će biti dodeljena sledećem učesniku po izboru žirija.

Pobednici Nagradnog konkursa nemaju pravo da traže nagradu osim navedenih u ovim Pravilima nagradnog konkursa „Prva stvar“. Nagrada se ne može zameniti za keš, druge proizvode ili usluge,  niti se može preneti na drugo lice nakon što je nagrada prihvaćena, osim u cilju realizacije nagrađene inicijative. Nakon predaje nagrada sve obaveze organizatora prema dobitnicima će biti ispunjene.

 

8.              Učesnici Nagradnog konkursa

Učesnik Nagradnog konkursa prihvata prava i obaveze predviđene ovim Pravilima nagradnog konkursa „Prva stvar“.

Organizator konkursa se obavezuje da će štititi privatnost i poverljivost ličnih podataka učesnika u najvećoj mogućoj meri u skladu sa Obaveštenjem o privatnosti podataka.

Svi učesnici su odgovorni za bilo kakve troškove ili troškove koji bi mogli nastati zbog učešća u Nagradnom konkursu (uključujući i troškove pristupa Internetu).

Organizator konkursa zadržava pravo da isključi iz Nagradnog konkursa učesnike:

1)     koji prekrše ova Pravila nagradnog konkursa Prva stvar;

2)     koji nemaju otključan nalog na društvenoj mreži Instagram, ukoliko učestvuju u Nagradnom konkursu preko te društvene mreže;

3)     ukoliko se pojavi sumnja u tačnost dostavljenih podataka;

4)     čiji tekst ili fotografija ne ispunjavaju uslove definisane ovim Pravilima nagradnog konkursa Prva stvar;

5)     koji ne ispunjavaju uslove za učešće u Nagradnom konkursu;

6)     koji prijave više od jedne inicijative;

7)     u ostalim slučajevima kada dodeljivanje nagrade ne bi bilo moguće ili zakonito.

 

9.              Ograničenje odgovornosti

Organizator konkursa ne prihvata nikakvu odgovornost ako učesnik iz bilo kog razloga ne može da pristupi web stranci: www.mastercard.rs/prvastvar ili društvenim mrežama Instagram i Facebook.

Organizator konkursa ne prihvata nikakvu odgovornost za eventualni gubitak sadržaja na društvenim mrežama Instagram i Facebook ili za pogrešna usmerenja, oštećenja ili neuručene podatake, bilo u smislu tehničkih poteškoća koje bi mogle da utiču na elektronsku komunikaciju ili bilo koje druge okolnosti.

Učesnici u Nagradnom konkursu garantuju da imaju sva autorska prava ili druga prava intelektualne svojine na fotografijama i tekstu koji budu koristi radi učešće u Nagradnom konkursu. Organizator konkursa prema trećim licima nije odgovoran za eventualnu povredu autorskog prava ili prava intelektualne svojine.

Organizator konkursa je autor predmetnog nagradnog konkursa, te vlasnik video ili fotografskih materijala koji nastanu u vidu testimonijala kao rezultat Nagradnog konkursa i odgovoran je za njegovu realizaciju od početka do kraja.

 

10.           Sporovi

U slučaju spora između Organizatora konkursa i učesnika, strane će nastojati da sve sporove koji proizilaze iz ovog Nagradnog konkursa reše sporazumno, a ako to nije moguće, spor će rešiti nadležni sud u Beogradu.

 

11.           Pravo izmene opštih pravila konkurs

Organizator konkursa zadržava pravo da u bilo koje vreme, iz opravdanih razloga, jednostrano izvrši izmene Pravila Nagradnog konkursa „Prava stvar“, uz obavezu da iste, bez odlaganja, objavi na web stranici: www.mastercard.rs/sr-rs/prvastvar.

 

12.           Pravo na prekid Nagradnog konkursa

Organizator konkursa zadržava pravo da prekine Nagradni konkurs u bilo kom trenutku bez prethodnog objašnjenja, što će bez odlaganja objaviti na web stranci www.mastercard.rs/sr-rs/prvastvar.